Archaeological excavation starts in Staffin next week

STAFFIN Community Trust and the University of the Highlands and Islands is holding a five-day archaeological excavation near An Corran next week. The small-scale community-centred dig, which will involve an 8-metre by 2-metre trench and 1x1m test pits, will run from Wednesday, September 9 to Monday, September 14.

The site may date back 8,000 years to the Mesolithic era when Scotland was inhabited by hunter-gatherers who lived off the wild resources of the land and sea. The excavation – which will start at 9am and finish at 5pm each day – will involve the community every day. Pupils from Staffin and Kilmuir primary schools will visit the site with their teachers, local volunteers are needed and a community drop in workshop will take place on Saturday, September 12 from 10am. As the site is small a maximum of five volunteers will be permitted each day and they must register with the Trust’s development officer Hugh Ross on 562 464 or e-mail staffin.ldo@gmail.com but anybody can drop in and observe the project at any time. The site will be restored to the exact same stance as it is now afterwards.

Staffin Trust director Dugald Ross and UHI's Dan Lee at the site.

Staffin Trust director Dugald Ross and UHI’s Dan Lee at the site.

The Trust’s Gaelic press release and project timetable is below and posters will be displayed locally. Hugh will be happy to answer any questions or provide further information. The Staffin Trust would like to thank the Garafad Township for allowing the excavation to go ahead, local residents, the Kilmuir Estate, Highland Council and Scottish Natural Heritage for their support.

Brath Naidheachd – Ri chleachdadh air a’ bhad

Pròiseact:Fo fòid na tìme’ – Rannsachadh ùr air Arceòlais Chladach Stafainn

Làrach mhea-leacach a’ dol fon phrosbaig le arceòlaichean Oilthigh na Gaidhealtachd is nan Eilean

Tha compàirteachas air a steidheachadh eadar Institiut Arceòlais Oilthigh na Gaidhealtachd is nan Eilean agus Urras Choimhearsnachd An Taobh Sear an ceann a-tuath An Eilein Sgitheanaich. Bithear a’ rannsachadh làraich ìnntinnich an sgìre Stafainn gus tuigse a ruighinn aig a’ cheann thall air beatha mhac an duine bho chionn mhiltean de bhliadhnachan. Bu mhiann leis an dà bhuidheann am pròiseact – air an tugar ‘Fo fòid na tìme’ – ainmeachadh. Theid cladhach arceòlais air adhart le bhi rannsachadh na talmhainn san t-seachdain eadar Diciadain 9 agus Diluain 14 Sultain 2015.

Thàinig làrach aig Lag na Sailthean, faisg air A’ Chorainn aig Cladach Stafainn, gu aire an Urrais choimhearsnachd, agus bu mhiann leis na h-Urrasairean an làrach a sgrùdadh gus brosnachadh a thoirt air ‘Ceumannan’ (http://www.skyecomuseum.co.uk/). Thar beagan bhliadhnachan, tha saigheadan is sgealban mhea-leacach air a bhith follaiseach ri làimh, aig oir chul-chìnn bhaile a’ Ghàrradh Fhada. Chithear, os cionn na làraich, cumadh thogalach chruinn, a chuireas gu dearbha ris a’ chruinneachadh de làraich roi-eachdraidheil san sgìre. Bidh na h-arceòlaichean a’ cladhach ann, a’ cuir gu feum leirmheas geofiosaigeach, gus an làrach a chomharrachadh gu fìrinneach, agus aois a thomhas air. Is e thathar an dòchas gun toir an obair soilleireachadh air beatha nan trusaichean-shealgairean a bha faotainn beòshlàinte à teachd an tìr agus na mara bho chionn còrr is 8,000 mhìle bliadhna, fhads a bha an sluagh Mhea-leacach beò san Eilean, a’ leanntainn air Lìnn na Deigh.

A dh’ionnsaigh rannsachaidhean sa chiad dol a-mach, fhuairear ionmhas troi Alba Eadar-aghaidh bho Chomhairle Mhaoineachaidh na h-Alba, Comhairle na Gaidhealtachd, agus Institiut Charnegie ann an Iorc Nuadh. Ann a bhith cuir sgioba còmhla, tha luchd taice gan sireadh. Gus àite a ghleidheadh, cuiribh fòn gu Ùisdean air 01 470 562 464, air no post dealain gu staffin.ldo@gmail.com). Air Disathairne 12 Sultain, cumar buth obrach choimhearsnachd. Thig sgoilearan An Taobh Sear agus Chille Mhoire a thadhal air a làraich agus an làimh a chur ris an obair. Cuiridh na sgoilearan bun eòlais air teicneòlas geofiosaigeach agus cladhach arceòlais, le bhi cladhach agus siolachadh airson pìosan shaighead agus eile.

Thuirt Stiùiriche Urras an Taobh Sear, Dughall Ros, “A dh’aindeoin cho pailt agus a tha làraich roi-eachdraidheil air An Taobh Sear, tha còrr is fichead bliadhna ann bho bha cladhach arceòlais san sgìre. Is e pròiseact air leth tharraingeach a tha ann – gu h-àraidh na thathar a’ sùileachadh bho ar lorgan Mhea-leacach.”

Thuirt Dan Lee (Institiut Arceòlais Oilthigh na Gaidhealtachd is nan Eilean, agus Arceòlaiche foghlam fad bheatha agus for-ruigheachd) “Tha làraich Chladach Stafainn air leth chudromach mar àite sgrùdaidh roi-eachdraidheil. Ach chan e sin bun is bàrr na cùise. Thig iomadach bhuannachd dhan fheadhainn a thig an luib ‘Fo fòid na time’. Bidh fosgladh sùla ann do dhualchas agus do fhoghlam na sgìre. A thuilleadh air sin, bheir an obair air adhart ‘C[h]eumanan’, taigh tasgaidh àrainneachd Stafainn. Tha fiughar aig Institiut Arceòlais Oilthigh na Gaidhealtachd is nan Eilean buannachdan choimhearsnachd fhaicinn bhon phròiseact, agus compàirteachas mhaireannach a thogail le Urras an Taobh Sear san àm ri teachd.”

Wednesday, September 9Excavation/geophysics starts at the site.
Thursday, September 10Excavation/Staffin Primary School visit
Friday, September 11Excavation/visits from two Kilmuir Primary School groups
Saturday, September 12Excavation/community workshop.
Sunday, September 13No work carried out.
Monday, September 14Excavation/tidy up site