Sreath de dh’òraidean le Ruairidh MacIlleathain, do dhaoine a tha fileanta – no faisg air fileanta - sa Ghàidhlig.Airson àite a ghleidheadh, theirigibh gu https://www.eventbrite.co.uk/.../arainneachd-canan-is...

Fhuair am pròiseact seo taic-airgid bho sgeama Taic Freumhan Coimhearsnachd aig Bòrd na Gàidhlig.